Fortress ICT Distribution

Brings you closer to your deal

Algemene Voorwaarden

Fortress ICT Distribution B .V.
Kamer van Koophandel nr : 3327085

 1. Algemene voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper – Fortress ICT Distribution B.V. – ten aanzien van de levering van goederen en de geleverde service en/of werk. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gehanteerd door een inkoper/klant, of derden – als voorwaarden van inkoop – zijn te allen tijde niet van toepassing, tenzij de verkoper schriftelijk akkoord heeft gegeven betreffende de afwijkende voorwaarden. Het bestellen van goederen door een inkoper/klant duidt op het feit dat deze algemene voorwaarden van verkoop, levering en betaling geaccepteerd zijn door de inkoper/klant.
 2. Offerte en overeenkomsten
  Mondelinge afspraken van de verkoper zijn niet bindend, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd. Alle aanbiedingen en offertes afgegeven door de verkoper zijn niet bindend. Wanneer een aanbieding of offerte is geaccepteerd door de inkoper/klant behoudt de verkoper het recht om de aanbieding of offerte binnen twee (2) werkdagen, na acceptatie van de aanbieding of offerte door de inkoper/klant in te trekken.
 3. Prijzen
  Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de prijzen, aangeboden door de verkoper in zowel de catalogus alsmede de aanbiedingen en offertes, netto vermeld en exclusief BTW. De verkoper heeft het recht prijzen te verhogen, wanneer de aankoopprijs van de verkoper met tenminste 3% is verhoogd ten gevolgen van officiële koersschommelingen, ten opzichte van de datum waarop de prijslijst is afgegeven en/of het moment waarop de order is bevestigd. Onder deze voorwaarden verkrijgt een inkoper/klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer er een verandering in prijsstelling optreed, veroorzaakt door de hierboven omschreven situatie.
 4. Annulering
  Annulering van mondelinge- en/of schriftelijke bestellingen door de inkoper/klant worden alleen geaccepteerd, wanneer de verkoper wordt gevrijwaard van verlies. De verkoper behoudt het recht om een rekening in te dienen bij inkoper/klant, ter waarde van het geleden verlies, waarin eveneens gederfde bruto winst is opgenomen tot een maximum van 10% van de totale waarde van de order.
 5. Force Majeure
  In het geval van een force majeure heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer deze overeenkomst niet in haar geheel is voldaan, heeft verkoper het recht, de overeenkomst uit te stellen tot het moment waarop de omstandigheden welke de force majeure hebben veroorzaakt zijn opgelost. Force majeure kan ondermeer ontstaan door: Oorlog; Mobilisatie; Stakingen; Problemen bij het verkrijgen van grondstoffen, zowel in de fabrieken waar de verkoper haar goederen koopt alsmede in de verkopers eigen produktie faciliteiten; Het uitvallen van de stroom/energie toevoer en/of de aanvoer van grondstoffen.
  In geen geval heeft de verkoper de plicht om het force majeure aan te tonen.
 6. Leveringen en levertijden
  De goederen, service en/of het werk zullen worden geleverd in overeenstemming met de aanbieding gedaan door de verkoper. Levertijden zullen zo nauwkeurig mogelijk worden aangegeven en zullen worden nagekomen waar mogelijk. Verlate leveringen zijn in geen geval een reden voor de inkoper/klant om compensatie te eisen De inkoper/klant heeft geenszins het recht om een overeenkomst te ontbinden c.q. de goederen weigeren te ontvangen of om betaling uit te stellen wanneer de goederen reeds zijn geleverd. De verkoper heeft het recht de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de inkoper/klant aan al haar verplichtingen naar de verkoper heeft voldaan.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
  Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
  De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
  De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
  Voornoemde onder 7. opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.
 8. Vorderingen
  Vorderingen en/of klachten van de inkoper/klant, welke niet schriftelijk binnen 14 dagen na de leverdatum bij de verkoper zijn ingediend, kennen geen geldigheid. Wanneer onenigheid bestaat omtrent de prijs en prestatie van de bestelling zullen de gegevens vermeld op de factuur van de verkoper bepalend zijn. Vorderingen en/of klachten geven de inkoper/klant in geen geval het recht de overeenkomst te ontbinden en/of op te schorten. Indien de verkoper een klacht betreffende geleverde goederen gerechtvaardigd vindt, behoudt de verkoper het recht de goederen te repareren of deze te vervangen door vergelijkbare goederen. In dit geval is de verkoper niet verplicht schade of verlies te vergoeden aan de inkoper/klant.
  Goederen mogen niet worden geretourneerd zonder dat vooraf goedkeuring is verleent door de verkoper.
 9. Betalingen
  De betalingscondities zijn netto en op basis van telefonisch overboeking vooruit, tenzij anders overeengekomen. Een andere mogelijkheid is op rekening, mits de door Fortress ICT Distribution B.V. geselecteerde kredietverzekeraar (bv Euler, Atradius) goedkeuring heeft verleent aan de inkoper/klant voor ten minste het bedrag welke gelijk staat aan het totaal van de goederen welke dienen te worden geleverd, inclusief de waarde van langer uitstaande facturen, zelfs wanneer de betalingstermijn nog niet overschreden is. De verkoper heeft te allen tijde het recht om vooruit betaling, onder rembours, of enige andere vorm van betalingsgarantie te eisen;
  In het geval waarin een inkoper/klant niet aan een betalingstermijn kan voldoen, of wanneer de inkoper/klant surséance van betaling is toegekend, of wanneer het bedrijf van de inkoper/klant failliet verklaard is, of wanneer het bedrijf van de inkoper/klant wordt geliquideerd zal de totale verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar zijn;
  In het geval van een te late betaling, behoudt de verkoper het recht voor om de rente aan te passen naar een hoogte van ten minste 1,25% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder daarmee het recht van terugvordering op te geven. Alle kosten betrekking hebbende op terugvordering zullen gedragen worden door de inkoper/klant.
  De koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 10. Garantie
  De verkoper zal een minimum van 1 jaar garantie geven op de goederen geleverd aan de inkoper/klant, met uitzondering van die gevallen waarin schriftelijk een afwijkende garantie is overeengekomen. De garantie verplichtingen zijn beperkt tot het uitvoeren van de noodzakelijk te verlenen service – zonder kosten – door de verkoper. Mocht het noodzakelijk zijn om de garantie werkzaamheden uit te voeren elders dan op de locatie van de verkoper, heeft de verkoper het recht om vergoeding te vorderen met betrekking tot:
  Reiskosten; Reistijd; Transportkosten; Kosten van test apparatuur; Kosten met betrekking tot het geleverde werk door derden in opdracht van de inkoper/klant.
  Verkoper beslist over het toekennen van een vordering binnen de garantie voorwaarden. In het geval van een ongegronde vordering binnen de garantievoorwaarden heeft de verkoper het recht onderzoekskosten terug te vorderen. Alvorens de garantie op goederen wordt afgehandeld dient de inkoper/klant aan al haar lopende verplichtingen te hebben voldaan. Het recht op garantie is, in alle gevallen vrij van kosten, reparatie van defecten, of vervanging van de goederen geleverd of de vervanging van defecte componenten ter beoordeling van de verkoper;
  De garantie vervalt in de volgende gevallen: Onjuist gebruik; Misbruik of gebruik van onderdelen op een manier tegenstrijdig met de instructies betreffende gebruik of zonder toereikende gebruik van anti-statische voorzorgsmaatregelen; Reparatie; Vervanging van componenten; Aanpassingen van de apparatuur en vergelijkbare acties wanneer deze zijn uitgevoerd door andere personen dan welke wij daartoe het recht hebben verleend deze handeling uit te voeren; Het in gebreke blijven van betalingsverplichtingen van de inkoper/klant naar de verkoper.
 11. Aansprakelijkheid
  De verkoper is niet aansprakelijk voor ontstane schade als gevolg van in gebreke zijnde goederen die geleverd zijn door de verkoper en welke dienen te voldoen aan wettelijke verplichtingen of andere verplichtingen opgelegd door de autoriteiten ten aanzien van – of het gebruik van – de betreffende onderdelen;
  De verkoper is niet aansprakelijk voor geleden schade, welke het gevolg is van fouten of nalatigheid door derden die zijn ingeschakeld door de verkoper, voor het leveren van de goederen aan de inkoper/klant;
  De verkoper is niet aansprakelijk voor geleden schade, welke kan ontstaan als gevolg van een permanent of tijdelijk gebrek, bezwijken of onbehoorlijk functioneren van apparatuur en/of componenten geleverd door de verkoper;
  De inkoper/klant zal de geleverde goederen controleren en goedkeuren. Door het uitvoeren van deze controle verklaard de inkoper/klant onvoorwaardelijk dat hij de goederen, welke door de verkoper geleverd zijn, in goede staat en zonder gebreken heeft geaccepteerd, tenzij de inkoper/klant de verkoper schriftelijk heeft verwittigd, binnen 7 dagen na ontvangst, over eventuele gebreken;
  Inkoper/klant wordt geacht bekend te zijn met de wijze van gebruik van de goederen en neemt de verplichting op zich haar gebruikers te informeren;
  Inkoper/klant vrijwaard de verkoper van vorderingen van derden welke betrekking hebben op geleverde goederen, hierbij zijn inbegrepen vorderingen van derden met betrekking tot defecten gerelateerd aan de betreffende goederen.
 12. Toepasbaar recht en voorleggen van geschillen
  Op alle overeenkomsten tussen de verkoper en inkoper/klant is Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of gerelateerd aan de overeenkomst zullen voorgelegd worden aan een bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.